Målgrupp

Utbildningen riktar sig i första hand till personal inom landsting/region som inom ramen för programmet ”Hälsa i Sverige” fått i uppgift eller åtagit sig att sprida kunskapen från utbildningen genom att utbilda andra utbildare eller personal.

Exempel på personalgrupper att sprida kunskapen till

Chefer, läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, dietister, fysioterapeuter, distriktssköterskor, hemsjukvårdspersonal anställda inom primärvården. Barnhälsovård och/eller mödrahälsovård.

Mer om innehållet

 • Migrationsprocessen och psykisk ohälsa – riskgrupper och riskfaktorer
 • Asylsökande och nyanländas förväntningar och förståelse för det svenska vårdsystemet – hur förebygger vi missförstånd och bygger förtroende?
 • Psykisk ohälsa, att våga fråga – Hur närmar vi oss frågan, vilka tecken bör man uppmärksamma och hur kan vi stödja i tidigt skede?
 • Kulturanpassat bemötande. Kunskap om och förståelse för kulturella olikheter och synsätt.

Till din hjälp när du ska utbilda andra

För att du lättare ska kunna föra vidare kunskaperna från utbildningen inom ditt landsting/region har vi tagit fram ett stödmaterial som är fritt att användas.

Film från utbildningstillfället 6 december 2016

Material primärvård 6 december 2016 (zip-fil)

Material primärvård 23 januari 2017 (ZIP-fil)

Verktyg som presenteras under dagen

I vår verktygbank hittar du alla verktyg som presenteras under utbildningen.

 • Verktyg för att ge hälsoinformation
  Här finns bland annat filmer om svensk hälso- och sjukvård och sjuksköterskans roll, affischer och metodstöd för hälsoinformationsträffar – på svenska, arabiska, dari, somaliska och tigrinja.
 • Verktyg för hälsoskola
 • Verktyg för att ge självhjälp genom hälsostöd
  Här finns bland annat en gruppledarguide, filmer på olika tema (t ex migration och hälsa, trauma och stress, kost och motion m m) och metodstöd för att identifiera deltagare.
 • ”Kunskapsläget kring psykisk hälsa hos flyktingar” – en webbutbildning bestående av en föreläsning i tre olika delar. Föreläsare är Anna-Clara Hollander, Med dr., leg psykolog, postdoktor vid Institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.

Lästips

Psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända – Ett kunskapsunderlag för primärvården. Socialstyrelsen, 2015

 • Senast ändrad den 7 april 2017