Målgrupp

Utbildningen riktar sig i första hand till dig som inom ramen för programmet ”Hälsa i Sverige” fått i uppgift eller åtagit sig att sprida kunskapen från utbildningen genom att utbilda andra utbildare eller personal.

Exempel på personalgrupper att sprida kunskapen till

 • Chefer och personal som i sitt arbete har behov av generella baskunskaper om att leda grupper och utbilda andra i syfte att ge stöd till enskilda i grupp utifrån ett identifierat behov, till exempel:
  • vårdpersonal som ska leda hälsoskola eller hälsostödsgrupper
  • personal som arbetar på boenden, HVB eller inom socialtjänsten och som ska arbeta med interventioner och stöd i gruppform
  • övrig personal som ska leda grupper med stöd till enskilda
  • personal med uppgift att utbilda ovanstående personalgrupper
 • Chefer och personal som ska leda ett förändringsarbete i verksamheter till exempel genom införande av nya eller reviderade arbetssätt och metoder, till exempel utvecklingsledare och personal med ansvar att utbilda personal och implementera

Till din hjälp när du ska utbilda andra

För att du lättare ska kunna föra vidare kunskaperna från utbildningen inom ditt landsting/region tar vi fram stödmaterial.

Manual för att utbilda personal i att leda grupper

Webbutbildning om att leda grupper

Film från utbildningstillfället 2 december 2016

Fördjupning: Olika typer av gruppverksamheter

Fördjupning: att skapa gemensamma gruppregler

Fördjupning: grupprocesser

Min personliga spridningsplan

 • Senast ändrad den 10 januari 2017