Utbildningen organiseras i samarbete med Svenska Röda Korset (SRK). Innehållet i kursen baseras på SRK:s kunskap och erfarenhet kopplat till vård och behandling av flyktingar som lider av trauma från krig, tortyr och flykt. Utbildningen ger även stöd för hur informationen kan förpackas och spridas vidare till andra utbildare/personal.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig i första hand till personal inom landsting/region som inom ramen för programmet ”Hälsa i Sverige” fått i uppgift eller åtagit sig att sprida kunskapen från utbildningen genom att utbilda andra utbildare eller personal.

Exempel på personalgrupper att sprida kunskapen till

Chefer, läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, dietister, fysioterapeuter, arbetsterapeuter inom primärvård och specialistpsykiatri.

Mer om innehållet

  • Trauma och migrationsrelaterad stress
  • Kroppsliga reaktioner vid stress
  • Smärta som följd av tortyr och PTSD
  • Vårdens bemötande av människor som lider av PTSD
  • Hantering och förhållningssätt till olika problem
  • Arbete med tolk
  • Egenvård för dig som möter traumatiserade

Utbildningen genomförs till stor del med hjälp av en rad korta filmer med tillhörande diskussionsfrågor och gruppövningar, särskilt framtagna av Röda Korset för denna kurs.

Till din hjälp när du ska utbilda andra

För att du lättare ska kunna föra vidare kunskaperna från utbildningen inom ditt landsting/region tar vi fram stödmaterial, framför allt i form av en manual samt talarstöd.

Webbutbildning om insatser vid trauma hos nyanlända och asylsökande

Film från utbildningstillfället 8 december 2016

Talarstöd: Introduktion Hälsa i Sverige (Powerpoint)

Talarstöd: Tips på litteratur och kunskapsplatser (Powerpoint)

Talarstöd: Utbildningsmodul Svenska Röda Korset (Powerpoint)

Manual för att utbilda utbildare

  • Senast ändrad den 27 januari 2017