Bakgrund

Det stora flyktingmottagandet 2015 och flyktingars ovissa situation i Sverige har synliggjort flera utmaningar som vårt samhälle står inför. Till följd av långa handläggningstider och skärpt reglering av uppehållstillstånd har många av oss ställts inför svåra etiska och moraliska avvägningar. Frågor om människovärde såväl som om samhällets och det egna ansvaret att agera på sätt som är förenligt med de egna värderingarna blir nyckelfrågor under etikseminariet.

Upplägg för seminariet 25 oktober 2017

Dagen kommer att inledas med en grund för vad etik innebär utifrån ett historiskt och ett nutida perspektiv. Därefter kommer inbjudna föreläsare att prata om hur det etiska samhället om asylsökande och nyanländas hälsa förs i samhället och vi fördjupar oss i begreppet ”vård som inte kan anstå” med exempel på svåra etiska dilemman i en sociopolitisk kontext, utifrån ett juridiskt perspektiv, ett kliniskt perspektiv och ett civilsamhällsperspektiv.

Etikseminariet inkluderar experter och föreläsare från Sveriges medicinsk-etiska råd, Stockholms Psykiatri, Linköpings universitet, Svenska Röda Korset, BABA- Stockholms stadsmission, Region Skåne, Länsstyrelsen Östergötland, Transkulturellt Centrum och Socialstyrelsen. Klicka nedan för detaljerat program.

Program 25 oktober 2017 

Målgrupp

Beslutsfattare, tjänstemän och personal inom välfärden och övriga som möter asylsökande och nyanlända i sitt arbete.

Inspelning av seminariet

Hela seminariet 25 oktober finns inspelat med talarstöd i Powerpoint, uppdelat i kapitel: Länk till webbsändning.

Material:

Ett historiskt perspektiv på etik och migration Stefan Jonsson, Linköpings universitet. Ladda ner PDF

Utgångpunkt för dagen – vad är etik? Elin Palm, Linköpings universitet. Ladda ner PDF

Hur förs samhällets etiska samtal om nyanländas hälsa? Kjell Asplund, Statens medicinsk-etiska råd. Ladda ner PDF

Nyanlända och asylsökandes rätt till vård – ett juridiskt perspektiv Maria Nyström Agback, Uppdrag Psykisk Hälsa/SKL. Ladda ner PDF

Ett kliniskt perspektiv på vård som inte kan anstå Maria Mossberg, Kunskapscentrum Migration och Hälsa, Skåne. Ladda ner PDF

Vården i en sociopolitisk kontext – svåra etiska dilemman Sabina Gušić, Kunskapscentrum migration och hälsa och Teamet för krigs- och tortyrskadade, BUP, Region Skåne. Ladda ner PDF

Vård som inte kan anstå – ett civilsamhällsperspektiv Sandra Dolietis, Svenska Röda Korsets vårdförmedling. Ladda ner PDF

Ett nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga Elisabet Svedberg, Socialstyrelsen. Ladda ner PDF

Att främja egenmakt i en ”omöjlig” situation Helena Wihlborg, BABA, Stockholms stadsmission. Ladda ner PDF

Hur mina värderingar påverkar mitt arbete – ett ledarskapsperspektiv Elisabet Wennlund, Statens medicinsk-etiska råd. Ladda ner PDF

  • Senast ändrad den 2 november 2017