Etikseminarium om asylsökande och nyanländas hälsa

Denna utbildning var en del av utbildningsprogrammet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända 2016-17. Materialet finns kvar som referens.

Detta etikseminarium genomfördes 25 oktober 2017. På denna sida hittar du en inspelning av seminariet, talarstöd och program. Dagen inleddes med en grund för vad etik innebär utifrån ett historiskt och ett nutida perspektiv. 

Innehåll

Dagen inleds med en grund för vad etik innebär utifrån ett historiskt och ett nutida perspektiv. Därefter kommer inbjudna föreläsare att prata om hur det etiska samhället om asylsökande och nyanländas hälsa förs i samhället och vi fördjupar oss i begreppet ”vård som inte kan anstå” med exempel på svåra etiska dilemman i en sociopolitisk kontext, utifrån ett juridiskt perspektiv, ett kliniskt perspektiv och ett civilsamhällsperspektiv.

Etikseminariet inkluderar experter och föreläsare från Sveriges medicinsk-etiska råd, Stockholms Psykiatri, Linköpings universitet, Svenska Röda Korset, BABA (Stockholms stadsmission), Region Skåne, Länsstyrelsen Östergötland, Transkulturellt Centrum och Socialstyrelsen.

Bakgrund till seminariet

Sveriges stora flyktingmottagande under senare år, och flyktingars ovissa situation i Sverige, har synliggjort flera utmaningar som vårt samhälle står inför. Till följd av långa handläggningstider av asylansökningar och skärpt reglering av uppehållstillstånd har många medarbetare ställts inför svåra etiska och moraliska avvägningar. Frågor om människovärde såväl som om samhällets och det egna ansvaret att agera på sätt som är förenligt med de egna värderingarna blir nyckelfrågor under etikseminariet.

Hjälpte informationen på sidan dig?