Insatser vid trauma hos asylsökande och nyanlända

Dessa filmer ger kunskap och verktyg för att ge stöd och vård vid trauma. 

Filmerna baseras på Röda Korsets kunskap och erfarenhet av vård och behandling av flyktingar som lider av trauma från krig, tortyr och flykt. Filmerna togs fram 2016 i samarbete med Svenska Röda Korset.

Film 1: Trauma och PTSD

Vad är trauma och vilka händelser kan vara traumatiserande? Ett psykiskt trauma uppstår när en, eller flera, händelser är så psykiskt och känslomässigt påfrestande att den som drabbas inte kan hantera eller undfly situationen. Vad händer när en person är med om en traumatiserande händelse? Vad påverkar våra reaktioner på svåra händelser? Filmen tar även upp vad PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) är och hur det kan yttra sig. Längd: 10 min 51 sek.

Film 2: Postmigratorisk stress och psykisk ohälsa

Migration innebär uppbrott, omställning och nyetablering i alla aspekter av livet. Det brukar beskrivas som en process som kan delas in i tre delar för att synliggöra tänkbara påfrestningar före, under och efter flykten. Filmen beskriver framför allt påfrestningarna som uppstår efter flykten och vilka hälsoproblem dessa kan medföra. Även vikten av att erbjuda behandling för psykisk ohälsa tas upp. Längd: 9 min 8 sek.

Film 3: Fysiologiska reaktioner vid långvarig stress

Stress är inget negativt i sig. Problemen uppstår först om stressen är så pass stark eller varaktig att kroppen inte har förmåga att hantera den och återhämta sig. Traumatisk stress innefattar psykiska reaktioner och ofta också kraftiga kroppsliga reaktioner. Filmen tar upp orsakerna till dessa reaktioner och hur reaktionerna kan ta sig uttryck samt bemötas. Längd: 4 min 41 sekunder.

Film 4: Vad gör en fysioterapeut?

Många människor som lider av PTSD och majoriteten av de som varit utsatta för tortyr har långvariga smärtor i kroppen. Andra somatiska sjukdomar som kan relateras till långvarig stress är också vanliga. Fysioterapeuten träffar patienten för att utreda patientens aktuella kroppsliga problem och kan arbeta med olika metoder som anpassas till patienten. Filmen tar upp olika symptom och olika sätt fysioterapeuten kan arbeta på. Längd: 2 min 11 sek.

Film 5: Fysisk aktivitet och långvarig stressrelaterad ohälsa

Att röra på sig varje dag förbättrar både hälsa och välbefinnande. När vi rör oss ökar cirkulationen, muskler och leder får näring, slaggprodukter transporteras bort samtidigt som endorfiner utsöndras, vilket gör oss lugna och lindrar smärta. Fysisk aktivitet är viktigt för både vår fysiska och psykiska hälsa. Det viktiga är att vi får en pulsökning när vi rör oss. Filmen tar upp fördelarna med fysik aktivitet, i synnerhet vid långvarig stress. Längd: 2 min 57 sek.

Film 6: Smärta

Filmen tar upp olika orsaker till smärta och vanliga smärtor hos personer som lider av PTSD. Ofta är smärtorna långvariga, generaliserade och kvarstående även sedan den eventuella ursprungliga vävnadsskadan är läkt. Filmen tar även upp olika konsekvenser av smärtan. Om smärtan inte går att bota går den ofta att i alla fall lindra. Längd: 3 min 55 sek.

Film 7: Att möta en människa som lider av PTSD i vården

För att vi ska ha samma utgångspunkt är det viktigt att tala och undervisa om kroppen, om hur kropp och psyke påverkar varandra och om vad som händer i kroppen vid långvarig och traumatisk stress. Att bättre förstå sina besvär gör att rädsla, undvikande och eventuella katastroftankar kan minska. Filmen tar även upp vad fysioterapeuten kan göra i mötet med personer som lider av PTSD. Längd: 2 min 51 sek.

Film 8: Det dubbla uppdraget

Att jobba på myndighet innebär ofta att man har ett dubbelt uppdrag. Man vill hjälpa men är tvungen att samtidigt kontrollera, något som av olika anledningar kan upplevas som stressande för personen man möter. Filmen tar upp vad som är viktigt att tänka på i dessa möten och vad man kan göra för att öka tryggheten och minska risken för missförstånd. Längd: 7 min 27 sek.

Film 9: Att möta hjälpsökande

Filmen tar upp vad som är bra att tänka på i mötet med personer som är i stort behov av hjälp och där du i din yrkesroll kanske inte kan göra mer. De är viktigt att bekräfta att du ser att personen upplever situationen som mycket svår och att vara tydlig med vad du kan hjälpa till med – och vad du inte kan hjälpa till med. Det är även viktigt att tala om dessa gränser med sina kollegor och att ta hand om sig själv. Längd: 5 min 57 sek.

Film 10: Att förmedla information

För de som arbetar inom socialt arbete går till en stor del ut på att förmedla information. Information som ges rörande rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället kan vara svår att förstå, särskilt om personen lever med postmigratorisk stress eller PTSD. Filmen tar upp saker som kan vara bra att tänka på för att informationen ska tas emot bra och för att minska risken för missförstånd. Längd: 3 min 16 sek.

Film 11: Att förstå misstro mot myndigheter

Vissa som kommer har en misstro mot myndigheter. Hur kan jag som sjukvårdspersonal hjälpa någon att känna ökad trygghet och tillit till mig? Filmen tar upp tips på vad man kan tänka på för att skapa en så trygg situation som möjligt för personen. Längd: 2 min 53 sek.

Film 12: Att arbeta med tolk

Tillgången till tolk kan ha avgörande betydelse när det gäller vård på lika villkor, patientsäkerhet och vårdkvalitet. Tolken är ett redskap för att samtalet mellan behandlare och patient ska kunna föras. Filmen tar upp för- och nackdelar med olika arbetssätt och viktiga saker att tänka på för att arbetet med tolk ska fungera så bra som möjligt. Även vikten av god tolksed tas upp. Längd: 4 min 8 sek.

Film 13: När bör man söka hjälp?

Det kan finnas många tecken på att en person med erfarenhet av krig och flykt inte mår bra. Det är till exempel mycket vanligt med sömnsvårigheter, nedstämdhet och olika typer av ångestproblematik. Filmen tar upp tips på vad man kan tänka på i bemötandet och när det behövs insatser från vården. Längd: 2 min 44 sek.

Film 14: Hjälper det att alltid berätta?

Hur gör man om någon har mardrömmar, koncentrationssvårigheter och ångest, men inte vill berätta något? Det kan finnas goda skäl till varför man inte vill berätta och det kan därför vara svårt att öppna sig för myndighetspersoner - dit gode män och personal vid boenden, skola och sjukvård hör. Oavsett om man i sin yrkesroll får ta del av berättelsen eller inte, finns det mycket man kan göra för att underlätta för personen. Filmen tar upp hur man kan tänka kring detta. Längd: 2 min 13 sek.

Film 15: Allmänna råd om bemötande

I mötet med en person som traumatiserats är det viktigt att försöka skapa en så trygg och förutsägbar behandlingssituation som möjligt. Detta är särskilt viktigt i arbetet med människor som utsatts för tortyr eller annat mellanmänskligt våld, eftersom det påverkar grundtilliten. Filmen ger råd kring hur man kan skapa en tryggare situation och tar upp exempel och tips på hur man kan hantera olika situationer som kan uppstå. Längd: 5 min 20 sek.

Film 16: Egenvård

Det är naturligt att påverkas känslomässigt när man arbetar med personer som är traumatiserade. Filmen handlar om hur man kan göra för att man, i mötet med trauma, inte ska ta med sig jobbet hem. Den tar även upp olika tecken på att man kan ha drabbats av en vikarierande eller sekundär traumatisering och att det är viktigt att ta hand om sig själv. Längd: 2 min 31 sek.

Film 17: Tortyr

Tortyr är handlingar som är avsedda att tillfoga en annan person smärta eller lidande, fysiskt eller psykiskt. Tortyr påverkar inte bara individen utan också familjen och samhället, ofta även långt efter att själva tortyrtillfället är över. Filmen tar upp olika typer av tortyr och vilka reaktioner som är vanliga. Längd: 5 min 3 sek.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?