Sid-titel: Frågor och svar

  • Vad innebär programmet Hälsa i Sverige?
  • Hur kan landstinget dra nytta av satsningen Hälsa i Sverige?
  • Hur får jag de resurser jag behöver för att utbilda mina kollegor?
  • Vem är samordnare i mitt landsting?
  • Vem kan gå våra utbildningar?
  • Vad förväntas av mig som går utbildning?
  • Hur får landstingen del av ekonomiska medel?

Vad innebär programmet Hälsa i Sverige?

Programmet ska bidra till en positiv hälsoutveckling och ge människor i en utsatt situation bättre förutsättningar att klara sin vardag. Därför genomförs ett kunskapslyft i hela landet. Vi utbildar, utvecklar verktyg och inspirerar. Ambitionen är att all personal som möter asylsökande och nyanlända ska få hjälp att göra ett ännu bättre jobb

Hur kan landstinget dra nytta av satsningen Hälsa i Sverige?

Kunskapslyftet möjliggörs genom att regeringen i juni 2016 beviljade SKL 30 miljoner kronor för att sprida insatser som förbättrar asylsökandes och nyanländas psykiska hälsa i hela landet.
”Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända” består av tre delar:

  1. Behovsanalys. Landstingen får hjälp att identifiera sina lokala behov. Vilket stöd behövs för att förbättra vården och omsorgen för asylsökande och nyanlända?
  2. Planering. Baserat på analysen tar landstingen beslut om vilka utbildningar de behöver ta del av för att kunna sprida kunskap, verktyg och engagemang vidare i sin region.
  3. Utbildning och spridning. Planen förverkligas genom att utvalda deltagare går de utbildningar som erbjuds av Hälsa i Sverige och därefter utbildar kollegor lokalt. På så sätt blir kunskapen snabbt tillgänglig och medarbetarna kan använda den i sitt lokala arbete med asylsökande och nyanlända.

Hur får jag de resurser jag behöver för att utbilda mina kollegor?

För att underlätta den inledande behovsinventeringen erbjuds alla landsting och regioner ett enhetsbelopp på 300 000 kronor. Ytterligare mellan 350 000 och en miljon kronor, beroende på befolkningsunderlaget, betalas ut i samband med att landstingen fattar beslut om hur kunskaparna ska spridas lokalt. Detta arbete koordineras via din lokala samordnare.

Vem är samordnare i mitt landsting?

Vem kan gå våra utbildningar?

Alla landsting och regioner som gör en intresseanmälan för att delta i kunskapslyftet utser också en samordnare. Det är samordnarens uppgift att identifierar relevanta utbildningarna utifrån lokala behov.

Samordnaren utser också lämpliga personer som deltar i våra utbildningar, och som därefter fortsätter att utbilda kollegor lokalt.

Samma person kan gå en, flera eller alla utbildningar. Det går att kombinera fritt så att de lokala behoven tillgodoses. Här finns det också en möjlighet för kommunerna att delta, då i samråd med landstinget.

Vad förväntas av mig som går utbildning?

I första hand är målgruppen för våra utbildningar utbildare , så förväntan på dig är att du vill bli en av våra utbildare.
Självklart får du som kursdeltagare relevant kunskap och effektiva verktyg som du själv kan använda i ditt arbete. Men du får framför allt verktyg för att utbilda andra utbildare och dina kollegor inom landstinget och regionen.
Steget efter att du blivit utbildad, håller du själv utbildningar lokalt i ditt landsting och region. Material till dessa utbildningar får du av oss, vi finns också till hands som stöd under vägen.

Hur får landstingen del av ekonomiska medel?

Vid start erbjuder vi en enhetssumma på 300 000 kr till landsting/regioner för att underlätta behovsinventeringen.
Därefter kommer en summa baserad på befolkningsunderlag och behov att betalas ut till de landsting/regioner som vill ta del av utbildningarna.

Läs mer om hur du praktiskt går till väga här

Till sidans topp