På gång inom SIP

Här hittar du information om vad som är på gång inom SIP-området.

Du är nu på en webbplats som tillhör utvecklingsprojektet Uppdrag Psykisk Hälsa, UPH, inom SKL.
Projektet har under flera års tid arbetat fram utbildningsmaterial om samordnad individuell plan, SIP, som kan användas vid utbildning av personal oavsett vilken målgrupp du arbetar med.

I juni 2018 beviljades SKL statliga medel för att under året stödja användningen av SIP, genom att nyutveckla och anpassa redan framtaget material med särskilt fokus på äldre personer och multisjuka personer med stora samordningsbehov. Materialet om äldre som du här tar del av är en del i det utvecklingsarbetet.

Vi hoppas att oavsett vilken målgrupp du arbetar med, barn och unga eller vuxna i arbetsför ålder eller äldre, kommer du att ha nytta av materialet.

SIP i fokus under hösten 2018

I den nya lagstiftningen kring samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård blir SIP ett viktigt verktyg för både kommunerna och landstingen för att främja god vård vid utskrivning. Under hösten genomförs utbildningsdagar enligt modellen ”utbilda utbildare”, vilket innebär att deltagarna får kunskap och verktyg för att föra kunskaperna vidare inom sin organisation. Utbildningarna är kostnadsfria och genomförs i Stockholm.

Nya filmer om vuxna och äldre

Möt fem människor som berättar om sina liv: Anna 53 år, Elias 65, Jasmina 16, Kerstin 82 och Lars 45 år. Vad tror du, skulle de vara hjälpta av en SIP?
Det finns två olika versioner av varje film. I version två av filmen har situationen för personen just förvärrats av någon anledning. Hur påverkar det behovet av en SIP?
Varje film finns också i textad och otextad version. Totalt finns det alltså 20 olika filmer. Du väljer film i menyn i filmrutan, överst till vänster. Du kan också klicka här för att se alla filmerna.

Film om barn och SIP

Filmen om Alex som får en SIP finns textad på arabiska, somaliska, tigrinja, romani, engelska och svenska, se länkar nedan.

Mötescirkeln: ett SIP-möte

Se hur ett SIP-möte med hjälp av mötescirkeln skulle kunna gå till.

Mötescirkeln: ett SIP-möte

Medel till samordnad individuell plan (SIP) och förebyggande insatser

Socialdepartementet beslutade 2018-07-19 att bevilja Sveriges kommuner och Landsting medel att under året stödja användningen av samordnad individuell plan, SIP, samt stöd till kvalitetsregistret Senior Alert. Medlen rörande SIP ska stödja användningen av planen, genom att nyutveckla och anpassa redan framtaget material med särskilt fokus på äldre personer och multisjuka personer med stora samordningsbehov. Medlen ska bland annat användas till utbildning för personal som ska erbjuda stöd i SIP-processen.

Brister i samarbetet med SIP lagstiftningen

Socialutskottet har tagit fram en rapport som visar att kunskap om lagstiftningen är låg inom vissa verksamheter vilket kan vara en förklaring till varför de samordnade individuella planerna inte har fått genomslag. Ökad kunskap är viktigt för att bestämmelserna om samordnade individuella planer ska få genomslag. Rapporten visar även att satsningar på utbildning som genomförs gemensamt mellan olika verksamheter ökar förståelsen, dialogen och samsynen mellan de inblandade aktörerna. En annan faktor som underlättar arbetet med samordnade individuella planer är att ha koordinatorer och samordnare med uppgift att underlätta kontakterna med olika aktörer och vara ett stöd vid SIP-möten.

Läs Socialutskottets utredning (PDF)

SIP testas i digital trepartslösning  för enklare administration

Pilotarbete pågår (i form av en forskningsstudie) med att testa en digital trepartslösning där individen kan ta del av sin Samordnade Individuella Plan (SIP) på ett enkelt sätt på 1177 Vårdguiden. Sedan utvecklingen av SIP tagit fart har ett flertal diskussioner i landet kommit att handla om det opraktiska med att administrera planen på papper. En digital lösning har önskats där aktörer och den enskilde på ett överskådligt sätt kan ta del av planen på ett enkelt sätt. Nu testas om detta kan bli möjligt med stöd av den nationella e-tjänsten Stöd och behandling (SoB), en nationell plattform för internetbaserat stöd och behandling som har utvecklats av 1177 Vårdguiden/Inera. Den digitala prototypen för SIP har tagits fram i workshopsform och användbarheten provas i mindre skala under 2018. Digitala SIP:ar har upprättats i Södertälje och är under införande i Blekinge. För mer information, kontakta Annika Davidsson.

Läs mer om digitala lösningar för SIP på skl.se

Ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 1 jan 2018

Lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård upphävs och ersätts av en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i enlighet med förslagen i utredningen Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20). Den nya lagen träder i kraft 1 januari 2018. Samordnad individuell plan (SIP) blir huvudmännens gemensamma verktyg för den samordnade vårdplaneringen efter utskrivning. Skyldigheten att upprätta en plan gäller för patienter som efter utskrivning bedöms behöva insatser från både landsting och kommun i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Planen upprättas endast om patienten samtycker till det. Syftet är att patienter som inte längre behöver den slutna vårdens resurser ska kunna lämna slutenvården på ett tryggt sätt så snart som möjligt.

Ny vägledning från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen fick i regleringsbrevet för 2016 (S2015/08135/SR) ett uppdrag om Effektivare utskrivning från sluten vård. Som en del i det redovisas nu denna vägledning om fast vårdkontakt. I Sverige har ett fåtal patienter med omfattande behov av hälso- och sjukvård erbjudits en fast vårdkontakt, trots att rätten till fast vårdkontakt infördes i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, år 2010. Syftet med denna vägledning är att bidra till att patienter med omfattande behov i större utsträckning än tidigare erbjuds en fast vårdkontakt, samt att det vid långvariga behov av både vård och omsorg upprättas en samordnad individuell plan.

Vägledning m fast vårdkontakt och samordnad individuell plan

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?