SBAR: En samtalsmall anpassad för barn- och ungdomspsykiatrin

Förkortning en SBAR står för Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation. Till varje bokstav i SBAR-mallen hör ett antal punkter som ska gås igenom:

  • Situation – vad är problemet eller anledningen till att detta tas upp i teamet?
  • Bakgrund – kortfattad och relevant sjukhistoria för att skapa en gemensam helhets- bild av patientens tillstånd fram tills nu
  • Aktuellt tillstånd – psykisk status, funktionsnivå, bedömning
  • Rekommendation – åtgärd, tidsram, bekräftelse på kommunikationen

BUP i Region Kronoberg har tagit fram en mall för SBAR som är anpassad för barn- och ungdomspsykiatrin. Förutom punkterna ovan innehåller mallen exempel på vad som ska rapporteras för varje punkt för att minska risken att viktig information glöms bort eller missuppfattas.

När kan SBAR användas?

SBAR kan till exempel användas på teamkonferenser eller andra typer av konferenser som gäller patientärenden. Det går också att använda underlaget som stöd vid dokumentation.

Hjälpte informationen på sidan dig?