Arbetsgång för arbetsgrupperna

Arbetsgrupperna samlas under sex tillfällen fördelade över ungefär ett års tid. Mellan träffarna har deltagarna olika uppgifter. Kansliet är föredragande på träffarna och förser arbetsgruppen med administrativt stöd under och mellan träffarna.

1
Genomgång av kansliutkast Inför första träffen skickas kansliutkastet ut för läsning. Kansliet redogör för kansliutkastet och de kunskapsunderlag som ligger till grund för innehållet. Inför nästa träff inhämtar deltagarna synpunkter på sakinnehållet från utvalda verksamheter och experter i regionen/länet.
2
Diskussion och justering Kansliet presenterar samlade synpunkter och förslag på reviderat utkast. Inför nästa träff inhämtar deltagarna synpunkter på sakinnehållet i det reviderade förslaget (version 2) samt förmedlar synpunkter för sammanställning innan träff 3. Deltagarna samlar också in synpunkter på hur effekten av insatsprogrammet kan mätas. Kansliet inhämtar synpunkter på version 2 från berörda professionsföreningar.
3
Förberedelse av praktiskt prov Kansliet presenterar nytt utkast baserat på inkomna synpunkter (version 3) och föreslår nyckelindikatorer och uppföljningsmått. Diskussion kring detta och framtagande av ett förslag. Genomgång av hur deltagarna kan testa förslagets praktiska tillämpbarhet i några utvalda verksamheter. Inför nästa träff genomför deltagarna praktiskt test i liten skala, och inhämtar synpunkter på nyckelindikatorer och uppföljningsmått.
4
Implementering och uppföljning Kansliet presenterar preliminära resultat och leder diskussion kring det praktiska testet. Förslag till plan hur programmen kan implementeras och följas upp skall presenteras och justeras. Genomgång av hur spridningsplan kan tas fram och dokumenteras. Inför nästa träff tar deltagarna fram en spridningsplan för sitt område. Ordförande och föredragande kommunicerar förslaget (version 4) till ledningsgruppen som beslutar om produkten är klar för förvaltning.
5
Spridning och förvaltning Presentation av respektive områdes justerade spridningsplan och framtagande av gemensamt förslag kring tidplan för insamling och uppföljning/utvärdering av aktuell produkt. Diskussion om förberedelse för förvaltning hos ett av de sex resurscentrum som är på väg att byggas upp. Presentation av slutversion av vård- och insatsprogrammet (version 5). Inför nästa träff stämmer deltagarna av hur kommunikation kring aktuell produkt kan ske och hur spridningsplanen kommuniceras. Ordförande i ledningsgruppen och föredragande i kansliet informerar den övergripande styrgruppen (f. n. interimistiska styrgruppen för sammanhållen struktur för kunskapsstyrning) om att VIP är klar och om spridningsplaner.
6
Avslutning och kommunikation Genomgång av arbetsförloppet, utvärdering av gruppens arbete och process. Framtagande av gemensam kommunikationsplan för nationell nivå och stöd till regional och lokal kommunikation.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?