Kartläggningen Psykiatrin i siffror

Kartläggningen 2018 omfattar siffror från 2017 i samtliga landsting och regioner. Det är den sjätte kartläggningen av barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin och rättspsykiatrin i Sverige. 

SKL:s kartläggning Psykiatrin i siffror fokuserar framförallt på att presentera jämförelsetal mellan landstingen gällande den psykiatriska vården i Sverige. En av nyheterna i årets rapporter är att ett antal nyckeltal lyfts fram på riksnivå, dels för att ge en nationell bild av psykiatrin i Sverige och dels möjliggöra för en jämförelse mellan åren 2016 och 2017.

Resultaten på riksnivå visar att antalet besök inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och vuxenpsykiatrin sammanlagt ökat med knappt 400 000 mellan åren 2016 och 2017. Inom BUP är det en ökning med 18 procent och inom Vuxenpsykiatrin en ökning med 6 procent. Även antalet unika patienter har ökat inom psykiatrin, där står vuxensidan för den största ökningen med 18 procent (70 000 patienter) medan BUP har ökat med 2 procent (2500 patienter).

Inom BUP ser vi ytterligare positiva resultat med en ökad bemanning genom att antalet läkare och antalet sjuksköterskor ökat med 8 respektive 4 procent mellan åren 2016 och 2017. BUP:s nationella statistik ska läsas i skenet av att Västerbotten saknar data från 2017 vilket medför att ovan nämnda förändringar i realiteten kan vara några procentenheter högre.

400 000

Resultaten på riksnivå visar att antalet besök inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och vuxenpsykiatrin sammanlagt ökat med knappt 400 000 mellan åren 2016 och 2017.

Positiva siffror jämfört med andra länder

Antalet disponibla vårdplatser har de senaste 10 åren minskat med 12 procent inom BUP och 18 procent inom vuxenpsykiatrin. Den rättspsykiatriska vården har däremot gått i måttsatt riktning och ökat antalet vårdplatser med 29 procent (Källa: SKL:s verksamhetstabeller 2007-2016). I Psykiatrin i siffror kan vi se att nedgången av antalet vårdplatser inom psykiatrin avtagit och att antalet i stort sett är oförändrad från 2016 till 2017. Antalet fastställda vårdplatser har inom BUP minskat från 138 till 135 vårdplatser (Västerbotten exkluderat.),inom vuxenpsykiatrin ökat med 1 vårdplats till 3037 och inom rättspsykiatrin har antalet vårdplatser ökat från 1160 till 1170.

Sverige deltar (med siffrorna från kartläggningen 2016) i en internationell jämförelse av psykiatridata som leds av NHS Benchmarking Network i England. I förhållande till de 13 andra länderna som deltar i jämförelsen sticker Sverige ut positivt framförallt när det gäller barn- och ungdomspsykiatrin. Sverige ligger högst när det gäller antal patienter som varit i kontakt med BUP per invånare. Även bemanningen inom BUP tycks vara god jämfört med andra länder då Sverige ligger högst både vad gäller antal läkare per invånare och antal läkare per vårdplats. När det gäller vårdtider i heldygnsvården ligger Sverige bland länderna med kortast vårdtid både inom BUP och vuxenpsykiatrin. Rapporterna i sin helhet från den internationella jämförelsen finns att ladda ner nedan.

Om kartläggningen

Syftet med kartläggningen är i första hand att stimulera utveckling av vården genom att ge landstingen och regionerna möjlighet att jämföra sig med varandra. Kartläggningen ska inspirera, irritera, ge nya insikter och komma till användning för analys och beslut på såväl landstingsnivå som förvaltnings- och kliniknivå. Samtidigt är det viktigt att kunna ge en samlad nationell bild av den psykiatriska vården i Sverige.

Kartläggningen omfattar bland annat landstingens resurser för öppenvård och heldygnsvård i form av vårdplatser, patientbesök, vårdtillfällen, vårddagar, personal samt kostnader. Resultatet kommer att presenteras i tre rapporter som visar data för alla 21 landsting och regioner:

  • En rapport för vuxenpsykiatrin
  • En för barn- och ungdomspsykiatrin
  • En för rättspsykiatrin.

Rapporterna presenterades vid en konferens i Stockholm den 15 maj

Bakgrund

Uppdrag Psykisk Hälsa har genomfört återkommande kartläggningar av specialistpsykiatrin som har inbegripit vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin samt rättspsykiatrin. Kartläggningarna har gjorts vartannat år sedan 2008 men sker 2018 för första gången med ett års intervall. Från starten inbegrep kartläggningarna endast heldygnsvården men innehåller idag även öppenvården.

Nysam samlar sedan slutet av 90-talet in verksamhetsdata inom ett stort antal områden, däribland vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin. Sedan 2016 har Nysam genomfört kartläggningen på uppdrag av SKL och projektet Uppdrag Psykisk Hälsa.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?